Author: anonymous

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา คือ

เมื่อกล่าวถึงภาษี เชื่อว่าหลายคนคงแทบอยากจะเบือนหน้าหนี  เพราะภาษีถือเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากและซับซ้อนระดับหนึ่ง ฃ ทั้งยังแยกออกเป็นหลายประเภท เช่น ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  ภาษีนิติบุคคล  ภาษีมูลค่าเพิ่ม  ภาษีธุรกิจเฉพาะ เป็นต้น โดยที่กล่าวมายังเป็นภาษีเฉพาะตามประมวลกฎหมายรัษฎากรเท่านั้น  ซึ่งยังมีภาษีอยู่อีกหลายประเภทที่ต้องอาจเสีย แต่อยู่ในกฎหมายอื่น เช่น ภาษีนำเข้าและส่งออก ตามกฎหมายศุลกากร ภาษีโรงเรือนที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน เป็นต้น จะเห็นได้ว่าภาษีนั้นเปรียบเสมือนสิ่งที่ติดตามเราทุกการกระทำ จนมีผู้กล่าวว่า สิ่งที่หนีไม่พ้นในชีวิตนี้คือความตายและภาษี เหตุผลเพราะแม้เราจะหลบเลี่ยงหรือหลีกหนีภาษีประเภทหนึ่ง ก็ย่อมต้องอาจเสียภาษีอีกประเภทหนึ่ง เช่น เพียงท่านไปซื้อน้ำเปล่าขวดหนึ่ง สิ่งที่ต้องเสียรวมในราคาที่ขายนั้นคือภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นต้น อย่างไรก็ตามแม้ภาษีนั้นสามารถแบ่งออกได้เป็นหลายประเภท แต่ภาษีที่ถือว่าสำคัญที่สุด …