Month: November 2019

คปภ.รุกเปิด สนง.หนองคาย ให้บริการไทย-ลาว

เลขาธิการ คปภ. เปิดสำนักงาน คปภ. จังหวัดหนองคาย ชูระบบเทคโนโลยีเชื่อมโยงข้อมูลเพิ่มประสิทธิภาพ พร้อมให้บริการประชาชนทั้งไทยและสปป.ลาว                     ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.)  กล่าวว่าจังหวัดหนองคาย มีบริษัทประกันวินาศภัย 6 สาขา บริษัทประกันชีวิต 9 สาขา สำนักงานตัวแทนประกันชีวิตและประกันวินาศภัย 7 สำนักงาน ธนาคารรัฐและธนาคารพาณิชย์ 51 สาขา มีปริมาณเบี้ยประกันภัยรับโดยตรง 2,671 ล้านบาท แบ่งเป็นประกันชีวิต 1,977 ล้านบาท และประกันวินาศภัยจำนวน 694 ล้านบาท มีการถือครองกรมธรรม์ประกันภัยต่อจำนวนประชากรในพื้นที่จังหวัดหนองคาย การประกันชีวิตคิดเป็นร้อยละ 30.67 และกรมธรรม์ประกันวินาศภัยคิดเป็นร้อยละ 35 สำหรับอัตราส่วนการทำประกันภัยรถจักรยานยนต์ยังน้อยมาก จึงเป็นโจทย์สำคัญข้อหนึ่งที่สำนักงาน คปภ. จังหวัดหนองคาย จะต้องพยายามผลักดันให้ประชาชนผู้ใช้รถจักรยานยนต์เข้าสู่ระบบการประกันภัยเพิ่มมากขึ้น   ทั้งนี้ จากการใช้บริการด้านการประกันภัยของประชาชนจังหวัดหนองคายตามสถิติข้างต้นพบว่า มีการยื่นเรื่องร้องเรียน การขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นจากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย การต่ออายุใบอนุญาตตัวแทน/นายหน้าประกันภัยเป็นจำนวนมาก ทำให้ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางไปใช้บริการที่จังหวัดอุดรธานี อีกทั้งจังหวัดหนองคายเป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษระยะที่ 2 ตามนโยบายรัฐบาล เป็นจังหวัดที่เป็นจุดเริ่มต้น-จุดสิ้นสุดของเส้นทางรถไฟรางคู่รถไฟความเร็วสูงเส้นทางกรุงเทพฯ-หนองคาย ซึ่งในอนาคตอาจเชื่อมต่อกับเส้นทางรถไฟผ่านสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวไปยังประเทศจีนอีกด้วย นอกจากนี้จังหวัดหนองคายยังเป็นจังหวัดที่มีด่านการค้าชายแดนกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวทั้งทางน้ำและทางบกผ่านสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่1 และหากสะพานมิตรภาพจังหวัดบึงกาฬแห่งที่ 5 แล้วเสร็จ การเดินทางของนักท่องเที่ยว การขนส่ง และการค้าการลงทุนจะเพิ่มมากขึ้นจังหวัดหนองคายจึงเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพและความพร้อมทั้งทางด้านเศรษฐกิจและการลงทุน ครอบคลุมภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม ด้วยปัจจัยการเติบโตทางเศรษฐกิจข้างต้น ส่งผลให้การประกอบธุรกิจประกันภัยในพื้นที่จังหวัดหนองคาย มีอัตราการเจริญเติบโตสูงขึ้น ทั้งในด้านของประชาชนที่ทำประกันชีวิต การประกันภัยรถยนต์ การประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง รวมทั้งภาคอุตสาหกรรมประกันภัยไม่ว่าจะเป็นบริษัทประกันภัย จำนวนตัวแทน/นายหน้าประกันภัย จำนวนธนาคารพาณิชย์ ซึ่งได้รับอนุญาตให้เป็นนายหน้าประกันชีวิตและนายหน้าประกันวินาศภัยมีเป็นจำนวนมากเมื่อเทียบกับจังหวัดอื่นๆ ในพื้นที่การดูแลของสำนักงาน คปภ. ภาค 3 (ขอนแก่น) ดังนั้น จึงมีความจำเป็นที่ต้องเปิดที่ทำการสำนักงาน คปภ. หนองคายเพื่อรองรับความต้องการของประชาชนและภาคธุรกิจในพื้นที่จังหวัดหนองคาย ซึ่งจะรับผิดชอบดูแลพื้นที่ของจังหวัดบึงกาฬด้วย   เลขาธิการ คปภ. กล่าวเพิ่มเติมว่า สำนักงาน คปภ. ได้พัฒนาระบบเทคโนโลยีในการเชื่อมโยงข้อมูลอย่างเป็นระบบเพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงานให้เกิดความสะดวกในการให้บริการประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นระบบการรับเรื่องร้องเรียน การจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น การต่ออายุใบอนุญาตตัวแทน/นายหน้าประกันภัยหรือแม้แต่การช่วยเหลือกรณีเกิดอุบัติภัยรายใหญ่ โดยสำนักงาน คปภ. จังหวัดหนองคาย จะเป็นอีกหนึ่งศูนย์สอบนายหน้าประกันชีวิตและนายหน้าประกันวินาศภัยโดยจะเปิดรับสมัครสอบนายหน้าประกันชีวิตและนายหน้าประกันวินาศภัย ในวันที่ 11-20 ธันวาคม 2563 และจะเริ่มให้บริการจัดการสอบครั้งแรกในวันที่ 21 ธันวาคม 2563 ทั้งนี้ สำนักงาน คปภ. ยังคงคุมเข้มเรื่องมาตรฐานและจริยธรรมของคนกลางประกันภัยโดยมิได้มุ่งเน้นการเพิ่มจำนวนในเชิงปริมาณอย่างเดียว แต่คุณภาพต้องเพิ่มขึ้นด้วยซึ่งได้มีการปรับปรุงข้อสอบ และหลักสูตรการอบรมให้เข้มข้นมากขึ้น รวมทั้งได้ดำเนินการอย่างเฉียบขาดกับตัวแทน/นายหน้าที่ฝ่าฝืนกฎระเบียบและก่อความเสียหายแก่ผู้บริโภค    “สำนักงาน คปภ. มุ่งให้ความสำคัญกับการบริการประชาชนในทุกๆ มิติ อาทิ การส่งเสริมให้ความรู้ความเข้าใจด้านการประกันภัยที่ถูกต้อง และการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ให้กับผู้เอาประกันภัย ซึ่งจะทำให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี ก่อให้เกิดความเชื่อมั่นศรัทธาต่อระบบประกันภัย และเลือกใช้ระบบประกันภัยบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยในปี 2563 สำนักงาน คปภ. ได้เตรียมพร้อมการปรับเปลี่ยนเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบเพื่อรองรับความต้องการของประชาชนที่มาติดต่อขอรับบริการด้านการประกันภัยให้ได้รับบริการที่ดี สะดวก รวดเร็ว มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ การเปิดสำนักงาน คปภ. จังหวัดหนองคาย จึงเป็นการเพิ่มขีดความสามารถของธุรกิจประกันภัย และให้บริการเชิงรุก ซึ่งนอกจากจะให้บริการคนไทยแล้วยังสามารถให้บริการประชาชนของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเกี่ยวกับเรื่องประกันภัยอีกด้วย ซึ่งจะเป็นฟันเฟืองในการเพิ่มศักยภาพการนำระบบประกันภัยไปช่วยเหลือประชาชนทุกระดับต่อไป” เลขาธิการ คปภ. กล่าวในตอนท้าย

ทองคำเปิดตลาดเพิ่มขึ้น 50 บาท รูปพรรณขายออก 21,450 บ.

สมาคมค้าทองคำ ประกาศราคาขายประจำวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 (ครั้งที่ 1) เมื่อเวลา 09.12 น. ราคาเพิ่มขึ้น 50 บาท ทองคำแท่งรับซื้อบาทละ 20,850.00 บาท ขายออกบาทละ 20,950.00 บาท ทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 20,481.16 บาท ขายออกบาทละ 21,450.00 บาท   ทั้งนี้ ประกาศราคาขายครั้งก่อนหน้า วันที่ 29 …

เจรจาการค้าตึงเครียด กดดันดาวโจนส์ร่วงกว่า 100 จุด 

ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดเมื่อคืนวันศุกร์ (29 พ.ย.)ที่ 28,051.41 จุด ลดลง112.59 จุด หรือ -0.40%, ดัชนี S&P500 ปิดที่ 3,140.98 จุด ลดลง 12.65 จุด หรือ -0.40% และดัชนี Nasdaq ปิดที่ 8,665.47 จุด ลดลง 39.70 จุด หรือ -0.46%  ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดลบเมื่อคืนวันศุกร์ …

STC เทรดวันแรกใน mai พร้อมโชว์สตอรี่งบ Q4/62 แรงต่อ มั่นใจธุรกิจอยู่ในช่วงขาขึ้น เป็น Growth Stock รับโปรเจ็กต์ EEC

มิติหุ้น-“เอสทีซี คอนกรีตโปรดัคท์” หรือ STC ขอบคุณนักลงทุนที่ให้ความเชื่อมั่นหุ้นน้องใหม่ STC พร้อมเดินหน้าขยายธุรกิจด้วยเม็ดเงินที่ได้อย่างคุ้มค่า รับโอกาสจากการลงทุนในเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี และในพื้นที่ภาคตะวันออก กับโอกาสของ EEC ที่กำลังเดินหน้าอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น และจะเป็นสตอรี่การเติบโตในอนาคต ย้ำผลงานปีนี้มาแรง งวด 9 เดือนกำไรทุบสถิติปี 61 ส่วนโค้งสุดท้ายของปีเป็นไฮซีซั่น หนุนปี 62 ผลงานสุดว้าว นายเอกชัย ชัยตระกูลทอง กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสทีซี คอนกรีตโปรดัคท์ จำกัด …

TMB โผล่ BIGLOT มูลค่า 28.49 ลบ.

มิติหุ้น-TMB มีรายการซื้อขายหลักทรัพย์บนกระดานใหญ่(BIGLOT)จำนวน 20,056,900 ล้านหุ้นราคาเฉลี่ยหุ้นละ 1.42 บาท รวมมูลค่า 28.49 ลบ. #wpdevar_comment_1 span,#wpdevar_comment_1 iframe{width:100% !important;} Facebook Twitter Line

BJC โผล่ BIGLOT มูลค่า 777.75 ลบ.

มิติหุ้น-BJC มีรายการซื้อขายหลักทรัพย์บนกระดานใหญ่(BIGLOT)จำนวน 17 ล้านหุ้น ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 45.75บาท รวมมูลค่า 777.75ลบ. #wpdevar_comment_1 span,#wpdevar_comment_1 iframe{width:100% !important;} Facebook Twitter Line

IT CITY และ CSC ผนึกกำลังเดินหน้ารุกตลาดสมาร์ทดีไวซ์ ประเดิมแคมเปญรับประกันมือถือ MAX Protection

มิติหุ้น – บริษัท ไอที ซิตี้ จำกัด (มหาชน) (IT) ผู้นำด้านการจัดจำหน่ายสินค้าไอทีครบวงจร ที่กำลังเปิดเกมรุกหนักในธุรกิจโมบาย ร่วมผนึกกำลังหลังร่วมกิจการกับ บริษัท คอมพิวเตอร์ ซีสเท็ม คอนเน็คชั่น อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด หรือ CSC ผู้จัดจำหน่ายสินค้าสมาร์ทดีไวซ์ชั้นนำ ด้วยการเปิดตัวแคมเปญรับประกันตัวเครื่องโทรศัพท์แบบไม่ซ้ำใคร ภายใต้ชื่อ “MAX Protection ประกันสองปีที่ดีกว่า” พร้อมตั้งเป้าขยายสาขาทะลุ 400 สาขาทั่วประเทศ ภายในปี 63 …

AIS คว้า 2 รางวัลดีเด่น ในงาน Thailand Corporate Excellence Awards 2019

มิติหุ้น – AIS รับรางวัลดีเด่นด้านการตลาดและการจัดการทรัพยากรบุคคล จากเวที Thailand Corporate Excellence Awards 2019 จัดโดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) ร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีนางศิวลี บูรณสงคราม หัวหน้าแผนกงานบริหารแบรนด์ และนางสาวจันทนา พันธวิชาติกุล หัวหน้าแผนกงานบริหารค่าตอบแทน และสิทธิประโยชน์ เป็นผู้รับรางวัลจากพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โดยรางวัลนี้ มอบให้แก่องค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านต่างๆ และมีความเหมาะสมที่จะเป็นต้นแบบให้กับองค์กรอื่นๆ ได้ศึกษาเรียนรู้และนำแนวทางมาพัฒนาบริหารจัดการองค์กรของตนเองให้ดียิ่งขึ้น การตัดสินมาจากผลสำรวจความคิดเห็นผู้บริหารระดับสูง องค์กรชั้นนำของประเทศ “Thailand Corporate Excellence Survey” กว่า 1,000 องค์กร และคณะอนุกรรมการโครงการฯ ร่วมพิจารณา  www.mitihoon.com #wpdevar_comment_1 span,#wpdevar_comment_1 iframe{width:100% !important;} Facebook Twitter …

 “TFEX แนะนำสินค้ายางพาราล่วงหน้าในงาน Thailand Rubber Expo 2019”

มิิติหุ้น-บมจ. ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) หรือ TFEX ร่วมให้ความรู้และนำเสนอสินค้ายางพาราล่วงหน้า (RSS3D Futures) แก่กลุ่มผู้ประกอบการยางพาราในงาน Thailand Rubber Expo 2019 จัดโดยการยางแห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการสินค้าด้านยางพาราได้จับคู่ธุรกิจสินค้าเกษตร และจัดแสดงผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับยางพารา ตลอดจนให้ความรู้วิชาการด้านยางพารา วันนี้-1 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00-20.00 น. ณ ศูนย์แสดงสินค้า อิมแพค เอ็กซิบิชั่น ฮอลล์ 5 เมืองทองธานี #wpdevar_comment_1 span,#wpdevar_comment_1 iframe{width:100% !important;} Facebook Twitter Line

ธนาคารออมสินจัด SME showcase  

มิติหุ้น – ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน นายสันติ วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานบรรณาธิการวารสารการเงินธนาคาร ร่วมเปิดงาน GSB Smart SMEs Smart Start up 2019 ซึ่งธนาคารออมสินจัดขึ้นเพื่อบอกเล่าเส้นทางความสำเร็จของผู้ประกอบการ SMEs และ SMEs Start up ที่ธนาคารให้การสนับสนุนส่งเสริมผู้ประกอบการรายใหม่ที่มีวัตกรรม มีไอเดียแปลกใหม่ โดดเด่น มีศักยภาพสามารถทำได้เลย ทำได้เร็ว ทำได้จริง อันก่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ เป็นฟันเฟืองขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศตามนโยบายของรัฐบาล โดยมีกูรูนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ พร้อมสินเชื่อเงินไขพิเศษและการร่วมลงทุนสำหรับผู้ประกอบการ …